APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN) & PC- IRB ( MEN) - 2018
«±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉ.J¸ï.Dgï.¦)(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(L.Dgï©)(¥ÀÄgÀĵÀ) £ÉêÀÄPÁw-2018
Notification No.04 /Recruitment-4/2018-19 dated
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY.
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

Final Select List has been uploaded.
SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2018
Date News & Events
JULY
31
2019
FINAL SELECT LIST
JUNE
14
2019
Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN) & PC- IRB ( MEN) - 2018 (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
JUNE
07
2019
Provisional Select List
Provisional Select List
FEB
08
2018
Final Answer key
Final Answer key
Dec
19
2018
Provisonal Key Answer
Series A Series B Series C Series D Series E
Dec
03
2018
Written Exam fixed on 09-DEC-2018.

Written Exam Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2018, Download (from My Applications) and attend the Written Exam on date mentioned in the call letter without fail.

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Oct
26
2018
ET-PST date Postponed-- KALABURAGI

The ET-PST schedule fixed on 29/10/2018 & 30/10/2018 at Police Parade Ground, DAR, HQs, Kalaburagi- 585 105 is postponed and Rescheduled on 31/10/2018 & 02/11/2018 respectively.

Oct
17
2018
ET-PST date Postponed-- KALABURAGI

The ET-PST schedule fixed on 30/08/2018, 31/08/2018, 01/09/2018, 03/09/2018 & 04/09/2018 at Police Parade Ground, DAR, HQs, Kalaburagi- 585 105 is postponed and Rescheduled on 25/10/2018, 26/10/2018, 27/10/2018, 29/10/2018 & 30/10/2018 respectively.

C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.

F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sep
01
2018
ET-PST date Postponed-- DAVANAGERE

The ET/PST date schedule on 07.08.2018, 08.08.2018, 09.08.2018, 10.08.2018, 16.08.2018 & 17.08.2018 in DISTRICT ARMED RESERVE PARADE GROUND,P.J.LAYOUT,DAVANAGERE is postponed and Rescheduled on 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 07.09.2018, 08.09.2018 & 09.09.2018 respectively.

Aug
30
2018
ET-PST date Postponed-- MYSURU

The ET/PST date schedule on 16.08.2018, 17.08.2018 & 21.08.2018 in City Armed Reserve (CAR) Police Parad Ground, Behind Race Course Road, Mysuru is postponed and Rescheduled on 03.09.2018, 04.09.2018 & 05.09.2018 respectively.

Aug
25
2018
Belgavi Unit Ground Commandant, 2nd Battalion

ET/PST scheduled on 17.08.2018 at Belgavi Unit ground : Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campaus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed to 29.08.2018 due to Sad Demise of Sri. Atal Bihari Vajpayee, Hon'ble Former PM of India.

Aug
24
2018
DHARWAD Venue is Changed

The ET-PST of DHARWAD Venue is Changed from Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad to R.N.Shetty District Stadium, Dharwad.

Aug
21
2018
Belagavi DAR Ground ET-PST Date is Postponed

The ET-PST of Belagavi DAR GROUND which was scheduled on 17/08/2018 is postponed due to the sad demise of Atal Bihari Vajpayee and Re-scheduled on 27/08/2018.

Aug
14
2018
ET-PST Exam Date is Postponed
UNIT POSTPONED DATE
CAR, South Parade Ground,Bengaluru 18 & 20.08.2018 Postponed to 23 & 24.08.2018
CAR, Police Parade Ground, Mysuru 16 / 17 & 18.08.2018 is postponed
Commandant, 2nd Battalion KSRP, Jhamboti Road, Belagavi 18 & 20.08.2018 postponed to 27 & 28.08.2018
DAR, Belagavi 18 & 20.08.2018 postponed to 23 & 24.08.2018
3rd Bn., KSRP, Bengaluru 17, 18 & 20.08.2018 postponed to 23, 24 & 25.08.2018
4th Bn., KSRP, Bengaluru 18 & 20.08.2018 postponed to 21 & 23.08.2018
Mangala Stadium, Mangaluru 16, 17 & 18.08.2018 postponed to 23, 24 & 25.08.2018
Aug
13
2018
ET-PST date Postponed-- DAVANGERE

The ET/PST of SRPC_KSRP-849 posts on 16/08/2018 & 17/08/2018 in DAVANGERE GROUND Date has been postponed due to Administrative Reasons. Next Date Will be Intimated shortly.

Aug
06
2018

The ET/PST of SRPC-849 KALABURAGI District is postponed until further order due to Administrative reason.

Aug
04
2018

The ET/PST of SRPC-849 07,08,09 & 10/08/2018 DAVANGERE GROUND Date has been postponed due to Administrative Reasons. Next Date Will be Intimated.

Aug
02
2018

Kalaburagi ET/PST date schedule on 07.08.2018 & 08.08.2018 is postponed to 23.08.2018 & 24.08.2018 respectively due to Administrative Reasons

Aug
01
2018

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN) & PC- IRB ( MEN)- 2018 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
04/06/2018
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
25/06/2018
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
28/06/2018
AGE CRITERIA
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 SRPC(Men) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25/06/2018
Know Your Age
(BORN BETWEEN :25.06.1993 AND 25.06.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :25.06.1991 AND 25.06.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :25.06.1988 AND 25.06.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:-
  • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
«ªÀgÀuÉ;-
  • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
RECRUITMENT STAGES
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
ET&PST WRITTEN EXAMINATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
SRPC(Men) SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
FEE DETAILS
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM & OBC (2A, 2B, 3A,3B) ` ₹ 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` ₹ 100
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 2 Km
10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
ENDURANCE TEST EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
SRPC-KSRP
Male (NHK) Male (HK) 8% Bengaluru Male(HK) 80% Local Total
1 1st Battalion, Bengaluru 75 75
2 3rd Battalion, Bengaluru 75 75
3 4th Battalion, Bengaluru 75   75
4 5th Battalion, Mysuru 75 75
5 7th Battalion, Mangaluru 75 75
6 8th Battalion, Shivamogga 75   75
7 9th Battalion, Bengaluru 75 75
8 10th Battalion, Shiggavi 75 75
9 11th Battalion Hassan 75 75
10 12th Battalion, Tumkur 100 100
11 PC- IRB, Vijayapura 74 74
Total 849     849
Note /n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only. LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centers for Candidates who Qualify in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
© KSP 2018 all rights reserved